Ramirent logo

Användarvillkor

Här följer vilka användarvillkor som gäller för www.ramirent.se.

1. INLEDNING

Vänligen läs dessa användarvillkor ("Användarvillkor") noga innan du använder denna webbplats, www.ramirent.se, ("Webbplatsen"). Webbplatsen tillhandahålls av Ramirent AB (organisationsnummer 556559-4610) ("Ramirent").

Genom att besöka och använda denna Webbplats (www.ramirent.se) accepterar och samtycker du till att vara bunden av dessa Användarvillkor. Om du inte accepterar dessa Användarvillkor, bör du inte använda denna Webbplats. Vänligen notera att dokument och/eller tjänster på denna Webbplats kan innehålla och vara föremål för särskilda villkor som tillämpas utöver dessa Användarvillkor.

2. RÄTTIGHETER

Allt material och innehåll på Webbplatsen ägs i sin helhet av Ramirent och/eller våra licensgivare. Ramirent, våra leverantörer och/eller våra licensgivare innehar samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter (såsom men inte begränsat till varumärken, upphovsrätt, uppfinningar, patent och källkod samt i Webbplatsen ingående funktioner), hänförbara till Webbplatsen.

Du får inte reproducera, överföra, distribuera, lagra, ändra, kopiera, göra tillgängligt, bakåtkompilera, dekompilera, disassemblera, omvandla, överlåta eller bearbeta information, material, programvara, produkt eller tjänst, eller del därav, som erhållits genom Webbplatsen, med undantag för när Ramirent givit dig ett skriftligt tillstånd eller när detta uttryckligen är tillåtet enligt lag. Du har dock rätt att visa, elektroniskt kopiera, ladda ner eller skriva ut papperskopior av information och/eller material som tillhandahålls på Webbplatsen för ditt eget icke-kommersiella bruk, förutsatt att så sker i enlighet med dessa Användarvillkor. Det är tillåtet att använda pressmeddelanden och andra dokument som klassificeras som offentliga i offentlig kommunikation förutsatt att källan för informationen anges.

Alla varumärken, servicemärken och/eller handelsnamn (tillsammans "varumärken") som används på denna Webbplats är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör och ägs av Ramirent eller andra respektive ägare som har beviljat oss rätt och licens att använda sådana varumärken. Din tillgång till Webbplatsen ska inte tolkas som att Ramirent beviljar dig eller du erhåller licens eller någon annan rätt att använda varumärken som används på Webbplatsen utan när Ramirent eller andra respektive ägare har givit dig skriftligt tillstånd att använda sådana varumärken.

3. TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som ägs eller tillhandahålls av tredje parter. Om du klickar dig vidare till en sådan tredje parts webbplats bör du granska och godkänna användarvillkoren som gäller för webbplatsen då din användning av sådana tredje parts webbplatser styrs av och är föremål för sådana användarvillkor. Du förstår och accepterar att Ramirent inte har någon kontroll över innehåll eller material på en sådan webbplats och att Ramirent inte ansvarar för innehållet eller materialet på de länkade tredje parts webbplatserna. Ramirent är inte heller ansvarigt för eventuell skada som kan uppkomma i samband med din användning av tredje parts webbplatser. Din användning av tredje parts webbplatser sker således på din egen risk. Att Ramirent länkar till tredje parts webbplatser innebär inte att Ramirent stödjer dessa webbplatser eller de produkter och/eller tjänster som hänvisas till på sådana tredje parts webbplatser.

4. MATERIAL DU TILLHANDAHÅLLER OSS OCH ANVÄNDARINNEHÅLL

Genom att skicka in material till någon av våra servrar, till exempel via e-post eller via denna Webbplats, accepterar du och samtycker du till att: (a) materialet inte innehåller något som är olagligt eller på annat sätt olämpligt för offentliggörande, (b) du kommer att använda rimliga ansträngningar för att skanna av och avlägsna eventuella virus eller andra kontaminerande eller destruktiva funktioner innan du skickar in något material, (c) du äger materialet och har en obegränsad rätt att tillhandahålla det till oss, och att Ramirent äger rätt att offentliggöra, införliva och på annat sätt använda materialet eller något koncept beskrivet i materialet i våra produkter och/eller tjänster utan skyldighet att kompensera dig eller andra och utan ansvar gentemot dig eller andra, och (d) du inte kommer att vidta några åtgärder mot oss i förhållande till material som du skickar in och du accepterar att du ska ersätta och hålla Ramirent skadeslöst från alla skador, förluster och kostnader som åsamkas Ramirent till följd av att någon tredje part vidtar åtgärder mot oss i förhållande till det material du har skickat in till oss.

I de fall Ramirent tillhandahåller dig som användare möjlighet att publicera, ladda upp och/eller bidra med ("posta") innehåll på Webbplatsen ("Användarinnehåll") ber vi dig notera att sådant Användarinnehåll kommer att vara tillgängligt för andra användare av Webbplatsen. Ramirent ansvarar inte för Användarinnehåll och står inte heller bakom någon åsikt som uttrycks i Användarinnehåll. Ramirent kan övervaka, granska och/eller redigera Användarinnehåll och i samtliga fall förbehåller sig Ramirent rätten att när som helst och efter eget gottfinnande ta bort Användarinnehåll på Webbplatsen och/eller i våra övriga digitala kanaler.

5. TILLGÄNGLIGHET

Denna Webbplats och det material, information, tjänster och produkter som tillhandahålls på denna Webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" och utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda. Ramirent ger inga garantier eller utfästelser om korrektheten, fullständigheten, pålitlighet eller fullständigheten av denna Webbplats innehåll. Ramirent ger inga garantier att Webbplatsen eller servern den är placerad på är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Ramirent avser i möjligaste mån tillhandahålla Webbplatsen utan tekniska störningar eller fel, men lämnar inga garantier avseende att fel kommer att korrigeras eller att Webbplatsen kommer att fungera felfritt eller utan avbrott. Ramirent förbehåller sig rätten att när som helst, utan ansvar eller ersättningsskyldighet och utan skyldighet att avisera dig, uppdatera, underhålla, uppgradera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner Webbplatsen eller åtkomsten till Webbplatsen.

Du är införstådd med att omfattning och funktion av Webbplatsen, t.ex. avseende Webbplatsens layout, innehåll eller funktionalitet kan ändras när som helst, utan någon förvarning. Underhållsarbeten, vidareutveckling och/eller andra störningar kan begränsa och/eller tidvis förhindra möjligheterna för dig att använda Webbplatsen.

6. ANSVARSBEGRÄNSNING

I den utsträckning tillämplig lag tillåter, lämnar Ramirent inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, garantier om ägande eller icke-intrång, eller underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål, i relation till tillgängligheten, riktigheten, pålitligheten, fullständigheten eller innehållet på/av denna Webbplats.

I den utsträckning tillämplig lag tillåter, ansvarar Ramirent inte för några direkta, indirekta, tillfälliga eller särskilda skador eller följdskador, utebliven vinst eller förlust på grund av driftavbrott som uppstår på grund av användningen av eller oförmågan att kunna använda denna Webbplats, även om Ramirent tidigare har informerats om risken för sådana skador.

7. ÄNDRING AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR

Ramirent förbehåller sig rätten att ändra dessa Användarvillkor enligt vilka denna Webbplats erbjuds, och din användning av Webbplatsen efter att sådana ändringar gjorts ska anses innebära att du accepterar och samtycker till sådana modifierade användarvillkor. Därför ber vi dig vänligen att regelbundet granska dessa Användarvillkor för att kontrollera om de har ändrats.

8. KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om oss eller om Webbplatsen, vänligen kontakta något av våra kundcenter vilka du hittar genom att besöka avsnittet "Kundcenter" på Webbplatsen eller kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges under huvudmenyn på Webbplatsen.

Alla rättigheter är förbehållna Ramirent AB.