För att kunna använda sidan som den är tänkt behövs cookies användas.

Kvalitet, miljö, arbetsmiljö

Hur vi arbetar med kvalitet, miljö och arbetsmiljö på Ramirent

Arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö har utvecklats tillsammans med våra kunder och de behoven de har. Vi tror att arbete med dessa frågor skapar starkare relationer och bidrar till att utveckla nya.

Genom vårt ledningssystem RamiWay som är certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001, miljöstandarden ISO 14001 och arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001 arbetar vi systematiskt mot en ständig förbättring. Att vara certifierad enligt dessa internationella standarder innebär att vi ska leva upp till lagar och regler, kundbehov samt egna mål vi sätter för verksamheten. Efterlevnaden granskas under tredjepartsrevisioner årligen.

Kvalitet

Ramirents branschkunskap, kundförståelse och bredd i vårt uthyrningssortiment och tjänster möjliggör nära och långsiktiga kundrelationer. Vårt engagemang mot ständig förbättring gör att vi kan skapa mer värde för våra kunder än någonsin tidigare.

Arbetet med kvalitet börjar redan vid valet av leverantörer för våra produkter där vi arbetar med rutiner för urval och bedömningar. Denna process inkluderar granskningar av leveransförmåga, miljöpåverkan och riskhantering med fokus på säkerhet. Utvalda produkter som vi arbetar med funktionskontrolleras regelbundet så att de förutom att leva upp till lagkrav även uppnår de förväntningar våra kunder har.  

För att löpande kunna hantera avvikelser som uppstår i verksamheten har vi målsatt en snabb hantering av interna erfarenhetsrapporter. Avvikelserapporteringen hjälper oss att implementera åtgärder i hela verksamheten för att förebygga att avvikelser som uppstått inträffar igen.

Miljö

En megatrend i samhället, och som skapar affärsmöjligheter för oss som företag, är en mer ambitiös miljölagstiftning och större förväntningar från våra kunder när det gäller vår miljöprestanda.  Dessa faktorer skapar möjligheter för oss att bli ännu mer miljövänliga beträffande vår uthyrningsutrustning.

Att hyra bidrar i sig till att minska miljöpåverkan från utrustning eftersom den delas av flera användare. Men utrustningen i sig står givetvis den enskilt största miljöpåverkan i vår uthyrningsverksamhet. Därför tar vi ett livscykelsansvar för produkterna från inköpet till dess att de avyttras genom försäljning eller en ansvarsfull avfallshantering.

När det gäller att minska miljöpåverkan på och från byggarbetsplatsen erbjuder vi olika typer av skräddarsydda lösningar för våra kunder. Ju tidigare vi har möjlighet att initiera en dialog med våra kunder, desto större möjligheter har vi att hitta lösningar som skapar mervärde för våra kunder utifrån behoven i varje enskilt projekt.

Exempel på lösningar som vi kan erbjuda:

  • PIR isolerade moduler som är 45 % energieffektivare jämfört med vanliga moduler.

  • Optimerade transportlösningar genom användning av elbilar, biobränslen och effektiva logistiklösningar.

  • Energieffektiva kundcenter med uthyrning på plats av utrustning som minskar era behov av lagerhållning.

Utöver vårt fokus på miljö gentemot våra kunder arbetar vi även internt med mål kopplat till områden där vi har identifierat att vi har en betydande miljöpåverkan. Just nu arbetar vi med att sänka vår energiförbrukning, minska antalet kemikalier och att öka andelen av vårt avfall som vi skickar för återanvändning respektive återvinning.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är ett prioriterat område för Ramirent, både internt och i vårt arbete mot kund. Genom att ha högt ställda mål gällande arbetsmiljön kan vi bidra till både ett säkrare och mer effektivt arbete på byggarbetsplatsen, vilket i sin tur gynnar kunden.

Internt är vår vision att bedriva en verksamhet med noll olycksfall. Att nå dit är en lång process. Kortsiktigt har vi som mål att hålla antalet olycksfall under branschgenomsnittet. Detta når vi genom att systematiskt granska vår arbetsmiljö, lära oss av incidenter i verksamheten och lyfta hanteringen av arbetsmiljöfrågor i branschorganisationer. För att utveckla vårt interna säkerhetsarbete har vi mål kopplade till skyddsronder, säkerhetsobservationer och antalet skador inom ramen för vårt ledningssystem.

Mot kund är vår ambition att vara det ledande och mest progressiva uthyrningslösningsföretaget. Vi erbjuder effektivitet och säkerhetsförbättringar genom att kombinera lösningar som inkluderar maskiner, tjänster och kunskap som leder till specialanpassade uthyrningslösningar.

I praktiken kan detta innebära:

  • Planering av säkerhetslösningar genom hela projektet innan det börjat.

  • 3D simulerade riskanalyser och virtuella skyddsronder under projektets gång.

  • Optimerade väg och trafiklösningar för att säkerställa säkra gångvägar och tillfälliga trafiklösningar.  

Kika gärna även på våra policys och certifikat inom respektive område:

Kvalitetspolicy.pdf

ISO 9001 och ISO 14001 certifikat.pdf

OHSAS 18001 certifikat.pdf

Läs mer om vårt hållbarhetsarbet på vår koncernsida.  

 

Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer
Tillåt inte Tillåt cookies